OFERTA

Z naszymi klientami jesteśmy od początku inwestycji (materiały do ULICP, mapy do celów projektowych, podziały) poprzez procedury administracyjne (uzgodnienia ZUDP), bieżącą obsługę geodezyjną budowy i montażu (od robót ziemnych po elewacje), aż po oddanie budynku do użytkowania (inwentaryzacja powykonawcza, zaświadczenia o samodzielności lokali).

 

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe:

• opracowanie map do celów projektowych analogowych i cyfrowych (w różnych skalach) również na terenach zamkniętych PKP

• opracowanie map do innych celów (np. do pozwoleń wodno – prawnych)

• pomiary powykonawcze

• lokalizacja istniejących sieci uzbrojenia podziemnego

• pomiary uzupełniające

• modele przestrzenne

• tyczenia i inwentaryzacje obiektów linowych i kubaturowych

• pomiary objętości, powierzchni, itp.

 

Pomiary związane z ewidencją gruntów:

• wznowienia, ustalenia i wyznaczenia granic działek

• rozgraniczenia, podziały i scalenia działek

• sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

• badanie stanu prawnego nieruchomości

 

Zakładanie, pomiary i modernizacja osnów geodezyjnych

 

Geodezyjna obsługa inwestycji:

• zakładanie osnowy realizacyjnej

• zakładanie reperów roboczych

• prowadzenie mapy dyżurnej inwestycji

• tyczenie obiektów budowlanych pod wykop i w wykopie

• tyczenie punktów głównych, osi, wysokości i innych elementów

• pomiary kontrolne przed betonowaniem

• tyczenie osi i wskaźników montażowych na kolejnych kondygnacjach budowli

• geodezyjna obsługę montażu maszyn, urządzeń, konstrukcji (pomiary kontrolne suwnic)

• tyczenie tras drogowych - tyczenie tras sieci uzbrojenia podziemnego

• sprawdzenie lokalizacji i spadków układanych przewodów podziemnych

• pomiary przemieszczeń i odkształceń budynków, budowli i podłoża gruntowego

• pomiary pionowości szybów windowych, budowli wysmukłych i masywnych

• pomiary powykonawcze zrealizowanych obiektów do odbiorów branżowych.

 

Jesteśmy otwarci na współpracę oraz realizację nietypowych prac wymagających kreatywności, mobilności, a także indywidualnych rozwiązań nie tylko w dziedzinie geodezji.